Schenken en nalaten


Je kunt De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium op verschillende manieren financieel steunen. Je kan bijvoorbeeld vriend van De Noordwester worden, een eenmalige gift doen of schenken via een notariële akte. Maar je kunt je steun aan ons ook tot uiting brengen in een legaat of erfenis aan De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium. Je steunt ons dan na uw overlijden.

U kiest speciaal voor Informatiecentrum De Noordwester omdat u onze werkzaamheden wilt ondersteunen, u de manier waarop wij bezig zijn waardeert en omdat u weet dat wij als stichting voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van subsidies, giften en donaties.

Informatiecentrum De Noordwester krijgt een vaste bijdrage van de gemeente Vlieland en van Staatsbosbeheer. Daarnaast moeten wij het grootste gedeelte van onze exploitatie zelf verdienen. Wij halen onze inkomsten uit de entree, de excursies, winkelverkoop en giften en donaties. De vrienden van De Noordwester vormen een substantiele inkomstenbron, maar ook legaten en erfenissen dragen bij aan een positieve exploitatie.

Legaat of erfstelling
Wanneer u besluit Informatiecentrum De Noordwester op te nemen in uw testament, kunt u dat doen via een legaat of erfstelling. U kunt
vastleggen dat er na uw overlijden een bepaald bedrag
aan Informatiecentrum De Noordwester wordt geschonken. Dit heet een legaat. U kunt Informatiecentrum ook tot een van uw erfgenamen benoemen.
In dit laatste geval erft Informatiecentrum De Noordwester een deel van de baten en de eventuele schulden van de erfenis. Dit noemt men een erfstelling.
Een legaat of erfstelling wordt vastgelegd in een
testament. Om een testament rechtsgeldig te maken,
moet hij mede worden ondertekend door een notaris. Het (laten) maken van een testament is iets
wat u alleen zelf kunt doen.
Informatiecentrum De Noordwester is erkend als een organisatie die het algemeen nut dient (Artikel 24 lid 4). Daardoor hoeven
wij geen successierechten te betalen.

Waarom een notariële akte?
Als u Informatiecentrum De Noordwester periodiek wilt steunen met een wat groter bedrag, is het de moeite waard om een notariële
schenkingsakte op te laten maken. Uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Om uw schenkingen zonder notariële akte fiscaal aftrekbaar te maken, moet uw gift minimaal 1% en maximaal 10% van uw inkomen en minimaal € 60,- per jaar bedragen. Met een notariële akte vermijdt u deze eisen.
Door in de akte vast te leggen dat u minimaal vijf jaar een vast bedrag schenkt aan Informatiecentrum De Noordwester, is dit bedrag volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 33-52% van het gedoneerde bedrag terug. Informatiecentrum De Noordwester is erkend als een  organisatie die het algemeen nut dient (Artikel 24 lid 4) en hoeft daardoor geen schenkingsrecht te betalen. Uw gehele gift komt dus ten goede aan Informatiecentrum De Noordwester.

Voordelen van schenken via een notariële akte
Schenken via een notariële akte is zowel voor u als voor ons aantrekkelijk.
Het voordeel voor u:
Het gehele bedrag van de periodieke schenking is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Rekenvoorbeeld
Bij een brutojaarinkomen van € 35.000,- en een belastingtarief van 42% :
Zonder notariële akte
U schenkt € 200,00, u heeft geen belasting voordeel, u betaalt netto € 200,00, wij krijgen € 200,00.
Met notariële akte
U schenkt € 200,00, u heeft een belasting voordeel van 42% (van €200,00 = € 84,00) , u betaalt netto € 116,00, wij krijgen € 200,00.

Het voordeel voor Informatiecentrum De Noordwester:
Informatiecentrum De Noordwester is voor een periode van minstens vijf jaar verzekerd van uw steun en krijgt zo meer inzicht in de inkomsten over een langere periode.

Voorwaarden:
Een notariële akte is aan een aantal regels gebonden:

  1. U kunt uw gift jaarlijks, per kwartaal of per maand schenken.
  2. Een notariële akte moet altijd worden opgesteld door een notaris.
  3. De akte wordt opgesteld voor een periode van 5 jaar of langer. Wanneer de akte tussentijds ontbonden wordt, vervalt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht.
  4. Bij overlijden vervalt de verplichting tot betaling.
  5. Verlengen van een notariële akte is niet mogelijk. U kunt wel een nieuwe akte op laten maken.
  6. Op uw belastingaangifte kunt u onder het kopje ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrente’ uw gift aangeven. Vergeet het eerste jaar niet een kopie van de akte (ondertekend door een notaris) bij te voegen.